‘Cerca d’informació. Criteris per avaluar fonts d’informació provinents d’internet’


Àmbit: 
Cerca d’informació a la xarxa

Autoria: Josep Holgado
Bretxa Digital
Qüestions clau
Com avaluar fonts d’informació provinents d’internet?

 

El repte
Avalua les fonts d’informació que fas servir quan fas cerques a Internet. I aplica els trucs que us mostrem per cercar informació. A veure què descobreixes!

Criteris per avaluar fonts d’informació provenients d‘Internet
Internet és una de les principals fonts d’informació utilitzades al nostre temps. La falta de control, la inmediatessa i la publicitat que existeixen al Web poden afectar la qualitat de la informació.
S’han de tenir en compte els següents criteris per avaluar les fonts d’informació que trobem a la xarxa.

Activitats

Criteris per avaluar fonts d’informació

8 trucs per cercar informació a Google

Pistes i recomanacions

Pista 1.  

Exactitud  

 • S’ha de tenir en compte que la informació presentada estigui citada correctament. 
 • S’ha d’assegurar que l’autor subministre la seva adreça electrònica, la seva adreça postal o el número de telèfón on pugui ser contactat.  
 • S’ha de comprobar que el lloc Web pertany a alguna entitat governamental, una organització comercial, una institució educativa, una entidad sense ánim de lucre, o a un autor particular i quina és la seva informació general. 
 • Hem d’observar que la informació està ben estructurada i organitzada. 
 • A quin tipus d’audiència es dirigeix el lloc Web. 
 • Quin és el propòsit del document i perqué es va produir. 
 • S’ha de verificar el domini del document i el tipus d’organizació i lloc de publicació.  
 • Hem de comprovar que la informació està lliure d’errades gramaticals, ortogràfiques i tipogràfiques. 
 • Si hi ha gràfics, hem d’observar si estan clarament titulats i són fàcils de llegir. 

Pista 2.

Autoria  

 • La autoritat està donada pel responsable del lloc, pot ser una persona, un grup de persones reunides per un objectiu determinat o una entitat. 
 • Ha d’estar clar i explícit qui o quins són els responsables del lloc i si són coneguts. 
 • S’ha de contrastar si la informació del lloc és verídica. 
 • S’ha de saber quina institució publica el document. 
 • S’ha de comprovar si l’autor o responsable apareix a la pàgina web com a persona que pertany a alguna organizació o empresa. 

Pista 3.

Objectivitat  

 • Hem de conèixer quines finalitats compleix la pàgina. 
 • Com està detallada la informació. 
 • Quines opinions expressa l’autor. 
 • Quin és el seu propòsit. 
 • Si la informació és objectiva i està lliure de publicitat, i en el cas que hi hagi si està clarament diferenciada del contingut informacional. 

Pista 4.

Organització́  

S’espera que el lloc es trobi ordenat lògicament i que cada segment d’informació́ es relacioni amb la resta.  

Es tindrà en compte la presència d’eines d’ordenació́, como índex, esquemes, títols, etc. 

Pista 5.

Navegabilitat  

 • S’ha de tenir en compte la facilitat que se l’ofereix a l’usuari d’ubicar-se y moure’s dins del lloc.  
 • S’ha de valorar si inclou un mapa del lloc. 
 • Si  es pot identificar amb rapidesa la pàgina que es vol visitar. 
 • Si es pot arribar fàcil y directament a ella. 
 • Si està clarament indicat el nom de la pàgina per la que se està navegant. 
 • Si hi ha un enllaç a la pàgina inicial des de qualsevol altra pàgina.  
 • Si es pot tornar fàcilment a una pàgina ja visitada.  
 •  I si els enllaços són fàcilment identificables.  

Pista 6.

Actualitat   

La actualizació pot referir-se a:  

 • La incorporació periòdica de nous recursos.  
 • La modificació dels recursos i les dades existents en resposta a la aparició́ de noves aportacions al tema..  
 • S’ha de saber quan va ser produïda i actualitzada. 

Pista 7.

Cobertura y contingut 

La proposta es que els continguts del lloc manifestin especial cura amb el tractament i l’enfocament donat al desenvolupament d’un tema. 

Ha de quedar clar si la pàgina està completa o es troba encara “en construcció́”. 

Pista 8.

Disseny  

Fan referència a la constatació de si el lloc web és elegant, funcional i atractiu; 

si combina adequadament els colors, les formes i las imatges i si la tipografia textual és adient.   

Pista 9.

Accés  

 • Hem de tenir en compte si el web disposa només d’imatges o existeix un equilibri entre imatges i text. 
 • Si existeix una opció́ per veure només el text, o els marcs, o es suggereix un navegador per poder veure-la millor.  
 • Si la informació́ es presenta amb claredat i és rellevant. 
 • Si existeix coherència entre els objectius, els continguts i els procediments suggerits. 
Com ha anat?

Revisa la informació digital elaborada i/o la que estem cercant i destriar les que són de qualitat i compleixen amb els criteris de qualitat.  

 

Competència digital ciutadana: cap a una bretxa digital 0 és un projecte finançat amb el suport de la Diputació de Tarragona (ref. 2020PGR-DIPTA-URV14). Aquest projecte es va iniciar l’1 de novembre de 2020 amb una durada de 8 mesos.